ارتباط با ما

 کرمان – شهرک صنعتی خضراء – بلوار شقایق ۱۸

 ۳۳۴۲۰۰۲۹ – ۳۳۴۲۰۰۲۸ – ۳۳۴۲۰۱۹۴ – ۰۳۴

 ۳۳۴۲۰۰۲۷ – ۰۳۴

 KermanVoltage@Gmail.Com